Regulamin i polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Kontakt z właścicielem odbywa się poprzez:
  1. adres e-mail: [email protected] oraz [email protected]
  2. numer telefonu: +48 691 705 919
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej uptone.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§2 Definicje:

 1. Portal uptone.pl – internetowy serwis informacyjny dostępny pod adresem uptone.pl, będący przestrzenią informacyjną szeroko pojętej branży muzycznej, zrzeszający zarejestrowanych w nim użytkowników, służący do przekazywania informacji, opinii i komentarzy dostępnych w sieci internetowej.
 2. Publikacja – informacja zamieszczana na portalu uptone.pl, na którą mogą się składać: tekst, zdjęcia, grafiki, materiał video, próbki dźwiękowe itp.;
 3. Właściciel – Rafał Sambor, prowadzący portal uptone.pl, będący osobą fizyczną celach informacyjnych;
 4. Użytkownik – osoba odwiedzająca portal uptone.pl;
 5. Użytkownik zarejestrowany (dziennikarz) – osoba, która dokonała rejestracji na portalu upotne.pl;
 6. Konto – wydzielona przestrzeń w portalu, gdzie użytkownik zarejestrowany gromadzi swoje dane i informacje;
 7. Administrator – osoba zarządzająca portalem uptone.pl;
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 9. Regulamin – niniejszy dokument;
 10. Usługi – usługi świadczone przez uptone.pl drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 ze zm.);

§3 Zasady korzystania z portalu uptone.pl:

 1. Korzystanie z portalu uptone.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu;
  2. Dostęp do poczty elektronicznej;
  3. Dowolna przeglądarka internetowa;
  4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie z portalu uptone.pl oznacza każdą czynność użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. Korzystania z portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania, niebezpiecznych linków, plików lub urządzeń;
  3. Korzystania z portalu w sposób nieuciążliwy dla użytkowników, administratora oraz właściciela portalu;
  4. Zamieszczania źródła informacji, z którego pochodzi dany fragment, w przypadku cytowania treści, pochodzącej z portalu uptone.pl, poprzez umieszczenie pod tymi materiałami informacji: źródło: uptone.pl+autor publikacji+pełny link do konkretnej publikacji;
  5. Korzystania z zasobów portalu uptone.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
  6. Użytkownik po dokonaniu rejestracji staje się użytkownikiem zarejestrowanym i otrzymuje status dziennikarza, dostając tym samym możliwość przygotowywania dowolnych treści (publikacji) związanych z tematyką portalu, a także uzyskuje możliwość komentowania publikacji zamieszczanych przez innych użytkowników;
  7. Administrator udostępnia dziennikarzowi na portalu uptone.pl odpowiednie narzędzia redakcyjne i przestrzeń w celu umożliwienia mu korzystania z jego uprawnień;
  8. Dziennikarz może posługiwać się przy publikacjach nickiem lub imieniem i nazwiskiem, co jest szczególnie mile widziane i świadczy o wiarygodności zamieszczanych treści;
  9. Dziennikarz, po wprowadzeniu swojej treści, ma możliwość zapisania jej jako „szkic” i dowolnego modyfikowania lub usunięcia albo przekazania do publikacji zaznaczając opcję „oczekuje na przegląd”. Zaznaczenie opcji „oczekuje na przegląd” jest równoznaczne z przesłaniem treści przygotowanej przez Dziennikarza do Administratora, który ją weryfikuje i publikuje;
  10. Treści tworzone przez Dziennikarza powinny być zredagowane w czytelny sposób. Dozwolony jest charakter reklamowy. Nie mogą jednak naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać: wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych użytkowników portalu uptone.pl, wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i etykiety, treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami, treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, treści o charakterze pornograficznym.;
  11. Publikując treści autor jednocześnie oświadcza, iż przenosi autorskie prawa majątkowe na Właściciela portalu uptone.pl;
  12. Dziennikarz może korzystać z przygotowanych przez siebie publikacji, z tym zastrzeżeniem, że nie będzie ich udostępniał na portalach internetowych zawierające treści stanowiące działalność konkurencyjną dla portalu uptone.pl, a jedynie na własnych stronach internetowych i kanałach społecznościowych takich jak facebook, twitter, instagram, youtube.
  13. Administrator zastrzega sobie prawo do nie upubliczniania przygotowanej przez użytkownika publikacji, możliwości poprawiania treści oraz usuwania komentarzy jeśli uzna, że treść jest niewłaściwa lub niezgodna z tematyką portalu i narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
  14. Administrator wyraża zgodę na używanie materiałów identyfikacyjnych portalu uptone.pl takich jak logo itp. pod warunkiem, że będą one wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem i nie będą modyfikowane;
  15. §3 ust 4. lit. n. nie ma zastosowania w przypadku uzyskania pisemnej zgody Właściciela na wykorzystywanie materiałów identyfikujących portal uptone.pl w inny sposób nż opisany w §3 ust 4. lit. n.

§4 Usługi

 1. Właściciel portalu umożliwia za pośrednictwem strony internetowej uptone.pl korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Aby dokonać rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej uptone.pl: nazwę (login), aktualny adres e-mail, hasło, zaakceptować regulamin, a następnie dokonać jednorazowej aktywacji polegającej na aktywowaniu linku przesłanego na podany adres e-mail. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta na portalu uptone.pl zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez użytkownika prośby usunięcia Konta lub skorzystania z dedykowanego formularza.
 3. Na portalu uptone.pl organizowane będą okazjonalne konkursy, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach portalu uptone.pl.
 4. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, właściciel portalu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§5 Usługa Newsletter

 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez portal uptone.pl informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Newsletter zawiera informacje publikowane przez portal uptone.pl, aktualności muzyczne, sprzętowe, konkursy, promocje, oraz inne wiadomości dotyczące portalu uptone.pl.
 3. Każdy Newsletter zawiera informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
 4. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) przez Użytkownika w odpowiednim formularzu na stronie internetowej https://uptone.pl/ lub https://uptone.pl/zapisz-sie-do-newslettera/ i naciśnięciu przycisku “Subskrybuj” co łączy się z automatycznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez portal uptone.pl z siedzibą w Gidlach, ul. Reymonta 10, 97-540, w celu korzystania z usługi “Newsletter uptone.pl”. Jednocześnie Użytkownik jest świadomy swojego prawa dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania oraz prawa do odwołania zgody w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem podanych przez niego danych z listy subskrybcyjnej Newsletter uptone.pl.
 1. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Podawane przez użytkowników dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

§7 Polityka Prywatności

 1. Dane osobowe:
  1. Administrator zbiera informacje, które podawane są dobrowolnie, przez użytkowników portalu uptone.pl. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
  2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji świadczenia usług, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
  3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników portalu uptone.pl. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez użytkownika swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem na portalu uptone.pl naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
 2. Polityka cookies
  1. Podczas przeglądania stron internetowych portalu uptone.pl używane są pliki “cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych portalu uptone.pl.
  2. Stosowane przez Administratora pliki “cookies” są bezpieczne dla urządzeń użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować portal uptone.pl indywidualnie każdemu z nich. Pliki “cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików “cookies”:
   1. Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu użytkownika portalu uptone.pl i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika portalu uptone.pl. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika portalu uptone.pl.
   2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika portalu uptone.pl i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
  4. Administrator wykorzystuje pliki “cookies” w następujących celach:
   1. konfiguracji portalu uptone.pl;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu uptone.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
   3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzi internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/; http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
   4. popularyzacji portalu uptone.pl za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/;
   5. popularyzacji portalu uptone.pl za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;
   6. popularyzacji portalu uptone.pl za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone. Polityka ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/;
   7. popularyzacji portalu uptone.pl za pomocą serwisu Instagram, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Instagram dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/ ;
   8. popularyzacji portalu uptone.pl za pomocą serwisu Twitter, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Twitter dostępna jest pod następującym linkiem: https://twitter.com/privacy .
  5. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików “cookies”.
  6. Pliki “cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z portalu uptone.pl. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików “cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
  8. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików “cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki “cookies” do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki “cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  10. Ograniczenie stosowania plików “cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej portalu uptone.pl.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do portalu uptone.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej portalu uptone.pl, a także do formularzy, logotypów należą do właściciela, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielem, a użytkownikiem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronach portalu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy zarejestrowani zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres e-mail. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy użytkownik zarejestrowany, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie administratora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

Regulamin i polityka prywatności [pdf]